คำชี้แจง

สิ่งที่ท่านกำลังจะทำต่อไปนี้เป็นประโยคที่บรรยายถึงกิจกรรมต่างๆ อ่านแต่ละประโยค ให้รอบคอบและพิจารณาถึงกิจกรรมเหล่านี้ว่าท่านรู้สึกต่อกิจกรรมเหล่านี้อย่างไร แล้วเลือก ตัวเลขที่แสดงความชอบมากน้อยตามความหมายดังนี้

  • ไม่ชอบกิจกรรมนี้เลย
  • ไม่ชอบกิจกรรมนี้เพียงเล็กน้อย
  • ไม่แน่ใจว่าชอบกิจกรรมนี้หรือไม่
  • ชอบกิจกรรมนี้เล็กน้อย
  • ชอบกิจกรรมนี้มาก