คำชี้แจง

นี่เป็นแบบทดสอบที่จะดูว่าคุณสามารถใช้คำในการอธิบาย ให้เหตุผลสิ่งต่างๆ ได้ดีเพียงใด ในแต่ละประโยค มีคำอยู่สองคำที่ขาดหายไป คือ คำแรก และคำสุดท้ายของประโยค ในตัวเลือก แต่ละข้อจะมีคู่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำอื่น ๆในประโยค โดยคำแรกของตัวเลือกจะต้องเป็นคำ ที่ใส่ลงในช่องว่างต้นประโยคแล้วทำให้คำสองคำแรกที่อยู่ในส่วนต้นของประโยคเกี่ยวข้องกัน คำที่สองของตัวเลือกจะต้องเป็นคำที่ใส่ลงในช่องว่างท้ายประโยคแล้วทำให้คำสองคำในตอนท้าย ของประโยคเกี่ยวข้องกันในประเด็นเดียวกับคำสองคำแรกของประโยค เมื่อคุณเลือกคู่ของคำ ที่คุณรู้สึกว่า สามารถทำให้ประโยคสมบูรณ์ได้ดีที่สุดแล้ว